Guia pràctica per a la gestió financera d’empreses comercials: Incrementa la salut econòmica del teu negoci

Descobreix el camí cap a la teva pròxima ocupació: Estratègies efectives per trobar feina

En el món empresarial, la gestió financera és un pilar fonamental per a l’èxit a llarg termini. Per garantir la solidesa i la sostenibilitat del negoci en les empreses comercials, gestionar eficaçment els diners és essencial. En aquest blog, t’oferim una guia pràctica sobre com gestionar les finances a les empreses comercials, inclou consells clau sobre la planificació pressupostària, el control de costos i la gestió de flux de tresoreria.

1. Planificació pressupostària: El fonament de l’èxit financer

La planificació pressupostària és el primer pas per una gestió financera efectiva en una empresa comercial. És un mètode que proporciona una visió clara de les teves metes i els recursos necessaris per assolir-les. Per tal de crear-la correctament has de tenir en compte aquests conceptes:

a. Avalua els Ingressos esperats i identifica’n les despeses 

Comença analitzant les fonts principals d’ingressos per al teu negoci. Seguidament, estudia les tendències històriques i els factors que poden influir en els teus ingressos futurs. Un cop analitzades, distingeix entre despeses fixes, aquelles que es mantenen constants independentment de la producció o vendes, i despeses variables, que varien en funció de l’activitat comercial.

a. Estableix objectius financers i crea un pressupost detallat

Defineix els teus objectius financers a curt i llarg termini. Els teus objectius han de ser específics, mesurables, assolibles, rellevants i amb temps determinat (SMART) per aconseguir-los amb èxit.

Fes servir les dades recopilades per crear un pressupost detallat que reflecteixi els teus ingressos i despeses esperats per a un període de temps determinat. No oblidis assegurar-te de tenir en compte contingències i imprevistos, i reserva una part del pressupost per a reserves de liquiditat.

c. Supervisa i fes ajustaments regulars

La planificació pressupostària no és una tasca estable, sinó un procés continu que requereix revisió i ajust constant. Has de supervisar el teu pressupost regularment, compara els resultats reals amb les previsions i ajusta les teves estratègies segons sigui necessari. Això t’ajudarà a mantenir-te en el bon camí cap a les teves metes financeres i respondre de manera proactiva als canvis en l’entorn empresarial.

2. Control de costos: identifica, avalua i redueix

Un currículum efectiu és la teva carta de presentació. Assegura’t que estigui actualitzat, ben estructurat i inclou els teus assolim

El control de costos s’ha de tenir present per cuidar la rendibilitat empresarial. T’expliquem resumidament com fer-ho per tenir-ho sota control:

  • Identifica tots els costos: Comença amb una anàlisi exhaustiva de tots els costos associats amb el teu negoci. 
  • Avalua la relació cost-benefici: Un cop hagis identificat tots els costos, avalua la relació cost-benefici de cada despesa. Si una despesa no contribueix al teu objectiu empresarial considera si pot ser reduïda o eliminada.
  • Busca oportunitats de reducció: Negocia millors tarifes amb proveïdors, identifica alternatives més econòmiques i elimina despeses innecessàries.
  • Implementa mesures d’estalvi: Implementa polítiques de despeses més estrictes, fes servir tecnologies que permetin estalviar temps i recursos, forma al teu personal en pràctiques d’estalvi i revisa contínuament dels processos per identificar i eliminar malbaratament.
  • Revisa i ajusta: Revisa els teus costos regularment, compara’ls amb els pressupostos i les benchmarks de la indústria, i ajusta les teves estratègies segons sigui necessari.

3. Gestió de flux de tresoreria: Mantenint l’efectiu en moviment

Mantenir un flux de tresoreria positiu implica gestionar correctament els ingressos i les despeses, assegurant-te que tens suficient efectiu disponible per cobrir les necessitats operacionals i financeres del teu negoci. Per fer-ho, considera aquestes opcions de finançament que tinguin a veure amb les teves necessitats:

1. Monitora les entrades i sortides de fons:

Registra tots els pagaments rebuts dels clients i les despeses realitzades amb els proveïdors a través d’eines de seguiment financer com ara l’estat de flux d’efectiu, el balanç de situació i el fons de maniobra (FM), entre d’altres. Això t’ajudarà a preveure tendències i a prendre decisions més coherents sobre la gestió financera.

2. Estableix una política de cobraments i pagaments:

Defineix termes de pagament clars per als clients i els proveïdors per millorar la liquiditat. Incentiva els cobraments amb descomptes i penalitzacions i negocia termes de pagament amb els proveïdors per mantenir una bona posició financera.

3. Gestiona l’inventari:

Utilitza tècniques de previsió de la demanda per ajustar els nivells d’estoc i minimitzar els costos d’emmagatzematge. A més a més, implementa pràctiques com la rotació d’estoc per assegurar-te que els productes es mouen ràpidament i optimitzar així el flux de tresoreria.

4. Fes servir instruments financers adequats::

Explora opcions com línies de crèdit comercials o préstecs a curt termini per cobrir necessitats de capital. Abans de decidir, assegura’t d’entendre els costos i els termes de pagament associats. Selecciona l’instrument que millor s’ajusti a les necessitats del teu negoci i contribueixi a mantenir una posició financera saludable. Per exemple els CETES, els bonificacions governamentals, ETFs, fons d’inversió, fideïcomisos, etc.

En resum, gestionar bé les finances del teu negoci és clau per mantenir-lo fort i sostenible. Aplicant els consells de planificació pressupostària, control de costos i gestió del flux de tresoreria que hem compartit aquí, podràs millorar la salut econòmica de la teva empresa. Aquesta guia pràctica està pensada per ajudar-te a afrontar els reptes financers amb seguretat, prenent decisions encertades per fer créixer el teu negoci de manera estable. Recorda, gestionar les finances és un procés continu que requereix ajustar-se i adaptar-se als canvis del mercat. Estigues atent i actua amb flexibilitat per assegurar-te l’èxit a llarg termini.

T’agrada aquest article? Subscriu-te al blog
i et mantindrem al dia 😉